Po ročním jednání koordinátora nadání s vedením školy a koordinátorů NPI, se naše škola zapojila do Sítě škol podporujících nadání. Podporu nadaným dětem poskytujeme od školního roku 2022/2023.

Koordinátor nadání vytvořil Plán péče o nadané a mimořádně nadané žáky 2022/2024 a podle úkolů časového harmonogramu pracuje průběžně ve spolupráci s pedagogy školy. Kromě plánu podpory bylo vytvořeno pro pedagogy I. i II. stupně portfolio M, ČJ, logických her a průběžně je doplňováno. Také byla pro pedagogy zakoupena a připravena k vypůjčení odborná literatura vztahující se k mnohočetné inteligenci a rozvoji žáků nadaných, učitelé mají možnost DVPP v této oblasti.


Převážně z učitelských nominací, byli podchyceni nadaní žáci na prvním stupni a také na druhém stupni. Rozvíjí se možnost diferencované výuky pro tyto žáky, byla zavedena tandemová výuka. Žáci mají možnost účastnit se matematických, logických, jazykových, výtvarných, fotografických, šachových, literárních a recitačních soutěží. V současné době koordinátor nadání připravil pro žáky II. stupně Gardnerův test mnohočetné inteligence, na základě kterého budou moci samotní žáci získat představu o svých silných stránkách. Také je budován tým pedagogů, se kterými bude koordinátor spolupracovat.


Na podzim roku 2023 napsal a poslal žádost o podporu talentů na magistrát, v rámci podpory Talentmanagement. V tuto chvíli čekáme, zda bude navrhovaný projekt na rozvoj nadaných žáků na naší škole schválen. OSZ obdrželo finanční dar 10 000,-Kč na nákup rozvojových her pro tyto děti do školní družiny. Štědrému dárci za všechny tyto děti děkujeme.