Žákovský parlament je orgánem žáků. Jejím prostřednictvím se mohou žáci vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. Umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, vztahů mezi zaměstnanci a žáky školy atd. Ustanovení žákovské samosprávy a její fungování ve škole umožňuje:

 

Školský zákon č. 561/ 2004 Sb., § 21, odst. 1, písm. d):

"Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat."

Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989:

"Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci."

Úmluva o právech dítěte

Školský zákon