Stanovy žákovského parlamentu (návrh k projednání pro školní rok 2018 - 2019)

 

Obecná ustanovení

 

 • Členem žákovského parlamentu se může stát každý žák 5. - 9. třídy. ·
 • Každá třída si volí dva své zástupce, funkční období trvá jeden rok.
 • Zástupce volí žáci ve spolupráci s třídním učitelem. ·
 • Volby do žákovského parlamentu probíhají na začátku školního roku, nejpozději do 20. září.
 • Členové žákovského parlamentu si na první schůzce volí předsedu a jeho zástupce.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání žákovského parlamentu.
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 • Své rozhodnutí jsou povinni konzultovat s třídním učitelem. ·
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení. ·
 • K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. ·
 • Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 • Členové žákovského parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.
 • Žákovský parlament se spolupodílí na řešení problémů školy.
 • Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky, školních webových stránek, kontaktem se spolužáky.
 • Členové žákovského parlamentu mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno žákovského parlamentu.

 

Jednání žákovského parlamentu

 

Žákovský parlament se schází jedenkrát za měsíc, dle potřeby častěji, počet schůzek není omezen.  Schůzky svolává předseda, koordinátor nebo vedení školy.  Na první schůzi je zvolen předseda, místopředseda, zapisovatel a nástěnkář. 

Jednání parlamentu se účastní všichni jeho členové a zástupci pedagogického sboru, kteří jsou určeni jako koordinátoři. Koordinátor usměrňuje kulturu jednání.  S vedením školy jedná prostřednictvím předsedy.  Všechna jednání žákovského parlamentu jsou veřejná, může se jich zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi a přednést návrh pouze se souhlasem předsedy. Nemají však právo hlasovat.

 

Kompetence žákovského parlamentu

 

Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí.  Podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení.  O připomínkách týkajících se chodu školy předseda neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpětně informuje žákovský parlament o závěrech a možnostech řešení. Podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči – pomoc při získávání sponzorských darů pro školu. Pomáhat při akcích pořádaných školou.

 

Pravidla chování při jednáních parlamentu 

 

 • Nepřekřikovat se, naslouchat si, respektovat názory druhých 
 • Nezesměšňovat se a neurážet · Vyjadřovat se slušně 
 • Řešit konkrétní problémy týkající se školské problematiky 
 • Ve třídě předávat nezkreslené informace 
 • Pravidelně se účastnit schůzek, přicházet včas

Funkce předsedy

Zahajuje, řídí a ukončuje schůzi; dává hlasovat o projednávaných bodech; po domluvě s ostatními členy žákovského parlamentu vyhlašuje další schůzi; má právo po domluvě přijít za vedením školy a přednést projednané návrhy, dává slovo hostům. Zastupuje žákovský parlament ve styku s pedagogy i širším okolím.

Funkce místopředsedy

Přebírá práva a povinnosti předsedy v jeho nepřítomnosti; úzce spolupracuje s předsedou žákovského parlamentu.